KVKK

ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat (“KVKK”) uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün ifası amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi paylaşımıdır.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde bulunan Deva Holding A.Ş. (“DEVA”) iş başvurunuz sırasında iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi başvurunuzu değerlendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.

Aşağıda belirtilen verileriniz, KVKK’nın 5/2 (c) maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması açısından değerlendirme yapılması için zorunlu olması sebebiyle toplanmakta ve işlenmektedir. Bununla birlikte, özgeçmişiniz ile birlikte kendi takdirinizde olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de bize gönderdiğiniz takdirde KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

 

Başvuru formunda referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini DEVA ile paylaşmak için ilgili referans kişisinin bilgisi olmalı ve rızasını almış olmalısınız. Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini ilgili kişinin bilgisi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Başvuru formunuz içerisinde sizin tarafınızdan alenileştirilen aşağıdaki kişisel verileriniz DEVA’nın İnsan Kaynakları Birimi tarafından işlenmektedir.

 1. Adınız, Soyadınız
 2. Fotoğrafınız (özellikle talep edilmemektedir, sizin takdirinizde gönderildiği takdirde)
 3. Doğum Tarihiniz
 4. Cinsiyetiniz
 5. Uyruğunuz
 6. Sürücü ehliyetiniz
 7. Askerlik durumunuz
 8. Eğitim durumu, Diploma bilgileriniz
 9. İletişim bilgileriniz (Telefon, adres ve e-posta)
 10. Yabancı dil bilginiz
 11. Yetkinlikleriniz/Yetenekleriniz
 12. Katılım sağlanan kurs, seminer, staj
 13. Daha önceki işyerleriniz (İş deneyimleriniz)
 14. Hobileriniz
 15. Referans olarak gösterilen kişilere ait kimlik ve iletişim bilgileri

Yukarıda sayılan kişisel veriler haricindeki herhangi bir bilginizi DEVA ile paylaşmamanızı öneririz. Yukarıda belirtilen veriler haricindeki verilerinizi DEVA ile paylaştığınız takdirde, bu veriler sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması sebebiyle KVKK madde 5/2(d) hükmüne dayanılarak işlenecektir.

DEVA, ayrıca işe alım öncesi katılacağınız eğitim kayıtlarınızı, yabancı dil sınavı, teknik sınav, genel yetenek ve davranış sınavı sonuçlarınızı ve iş görüşmesi sonucunda kişisel profil değerlendirmesine ilişkin notlarını da saklamaktadır. DEVA, bu verileri işe uygunluk bakımından yeterlilik değerlendirmesi yapmak amacıyla KVKK madde 5/2 (c) ve (f) bendleri uyarınca sözleşmenin kurulması bakımından zorunlu olması ve DEVA’nın meşru menfaatine dayanarak işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Dayanağı

İşleme Amacı:

DEVA’nın İnsan Kaynakları Birimi kişisel verilerinizi;

 1. Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek;
 2. Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;
 3. Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek;
 4. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak;
 5. DEVA’nın uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

amaçlarıyla işlemektedir.

İşlemenin Hukuki Dayanağı:

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 (c), (d) ve (f) hükümleri çerçevesinde hizmet akdinin kurulması bakımından zorunlu olması, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması ve temel haklarınıza zarar vermemek koşullarıyla DEVA’nın meşru menfaatinin korunması sebeplerine dayanılarak işlenmekte olup işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Şayet iş başvurunuz kapsamında, DEVA’nın tarafından talep edilmemesine rağmen, DEVA ile sağlık verileriniz, sendika/dernek/vakıf üyelikleri gibi özel nitelikli olan kişisel verilerinizi paylaşmış iseniz bu özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza dayanılarak KVKK madde 6/2 hükmü uyarınca işlenmektedir. Özel Nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızı KVKK’nın 7 maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi (Saklama Süresi)

İş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri istihdam ilişkisi kurulmadığı takdirde başvuru tarihinden itibaren iki (2) yıl süre ile saklanmaktadır. İstihdam edilmediğiniz takdirde başvurunuz sırasında alınan veriler, eğitim kayıtlarınız ve sınav sonuçlarınız iki (2) yıl sonunu izleyen ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

İş başvuru formları, özgeçmişiniz, eğitim kayıtlarınız ve sınav sonuçlarınız DEVA’nın İnsan Kaynakları Birimi tarafından basılı olarak fiziki ortamda kilit altında ve elektronik ortamda saklanmaktadır. Ayrıca, başvuru formlarınız ve özgeçmişiniz elektronik kurumsal platformda Şirket içi sınırlı erişim yetkisi ile saklanmaktadır.

IV.  Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama

DEVA, kişisel verilerinizi başvuruda bulunduğunuz ilgili pozisyonun üstleri, Şirket yöneticileri ve gerek görüldüğü hallerde yönetim kurulu üyeleri ve beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir. Ayrıca, denetim süreçlerinde kişisel verileriniz denetim firmaları tarafından da görülmektedir.

Söz konusu paylaşımın hukuki dayanağı KVKK madde 8/2 maddesinin atfıyla KVKK’nın 5/2 (c) ve (f) maddeleri sırasıyla sözleşmenin kurulması ile doğrudan ilgili olması ve DEVA’nın meşru menfaatidir.

Yukarıda sayılı durumlar haricinde, kişisel verilerinizin herhangi bir kurum veya kuruluş ile paylaşılması söz konusu değildir.

 V. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

 1. Kişisel verileriniz LinkedIn, Kariyer.Net, Youthall vb. kariyer siteleri veya email aracılığı ile toplanabilmektedir:

VI. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek ((bilgi edinme hakkı) KVKK madde 11/(a), (b))
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK madde 11/c)
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)
 • Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)
 • İşlenmiş verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı (KVKK madde 11/g)
 • İşlenmenin sınırlanması hakkı (KVKK madde 7)
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde

Veri Sorumlusu:  DEVA HOLDİNG A.Ş.                  

Mersis No: 0294000023400015

Adres :  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/ İstanbul

Telefon: 02126929292

E-Postainfo@deva.com.tr

İnsan kaynakları ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Talebiniz halinde Şirket her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.